Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG EDUKACYJNYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

I               INFORMACJE OGÓLNE, DEFINICJE

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług edukacyjnych za pomocą Serwisu internetowego www.ogniskoonline.pl, prowadzonego przez Polski Ośrodek Międzynarodowego Stowarzyszenia Teatrów dla Dzieci i Młodzieży – ASSITEJ z siedzibą w Warszawie przy ul. Lubelskiej 30/32 NIP: 5212805691, REGON: 001012956, KRS: 0000072850 oraz korzystania z dostępnych w nim Usług edukacyjnych. Miejscem świadczenia Usług jest Rzeczpospolita Polska.
 2. Użyte w niniejszym regulaminie określenia mają następujące znaczenie:
  1. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, składająca Zamówienia i dokonująca zakupu Usług w Serwisie;
  2. Produkt – treści cyfrowe dostępne w Sklepie;
  3. Lekcja – usługa edukacyjna w formie elektronicznej, mająca na celu udostępnienie pakietów autorskich filmów edukacyjnych o tematyce aktorskiej
  4. Regulamin– niniejszy regulamin, dostępny pod adresem www.ogniskoonline.pl w zakładce „Regulamin”;
  5. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem www.ogniskoonline.pl, za pośrednictwem którego Użytkownik składa Zamówienia na zakup Lekcji oraz z wykorzystaniem którego otrzymuje do nich dostęp;
  6. Umowa – umowa sprzedaży uczestnictwa w Lekcji, zawarta pomiędzy Właścicielem a Użytkownikiem z wykorzystaniem serwisu internetowego Serwisu;
  7. Właściciel – Polski Ośrodek Międzynarodowego Stowarzyszenia Teatrów dla Dzieci i Młodzieży – ASSITEJ z siedzibą w Warszawie przy ul. Lubelskiej 30/32 NIP: 5212805691, REGON: 001012956, KRS: 0000072850, prowadzący sprzedaż za pośrednictwem Serwisu;
  8. Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika zmierzające do zawarcia Umowy, stanowiące ofertę zawarcia Umowy, określające w szczególności rodzaj i ilość Lekcji.
  9. Instrukcja – ciąg znaków pozwalających na zalogowanie się do Serwisu.
  10. Administrator – Polski Ośrodek Międzynarodowego Stowarzyszenia Teatrów dla Dzieci i Młodzieży – ASSITEJ na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)
 3. Materiały użyte do wykonania Lekcji, tj.: zdjęcia, opisy i inne są częścią Serwisu, stanowią własność jego Właściciela i chronione są prawami autorskimi. Zabrania się ich używania w celach handlowych lub prezentacji w jakichkolwiek mediach bez zgody Właściciela.

II             RODZAJ I ZAKRES USŁUGI

 1. Świadczymy usługi edukacyjne, które pozwalają Użytkownikom na udział w internetowych lekcjach aktorstwa dla dzieci.
 2. Po dobrowolnej rejestracji, każdy zarejestrowany Użytkownik otrzyma swoją osobistą Instrukcje w celu korzystania z bezpłatnych zasobów Serwisu i dostępu do wykupionych Lekcji.

III            KORZYSTANIE Z SERWISU

 1. W celu złożenia Zamówienia na stronie internetowej Serwisu należy dokonać wyboru Lekcji, podejmując kolejne czynności techniczne na podstawie wyświetlanych Użytkownikowi komunikatów i informacji zawartych na stronie internetowej Serwisu.
 2. Użytkownik w celu zakupu Lekcji zbiera je do tzw. koszyka. Koszyk toelement Serwisu, gdzie Użytkownik przenosi Lekcje, które zamierza zakupić. Użytkownik w każdej chwili może obejrzeć zawartość koszyka, dodać bądź usunąć Lekcje, a także od razu przejść do procesu złożenia Zamówienia.
 3. W toku procesu Zamawiania Użytkownik precyzuje szczegóły Zamówienia takie jak: dane do faktury, adres e-mail do wysyłki Instrukcji dostępu do Lekcji, sposób płatności i inne.
 4. Użytkownik w toku procesu Zamówienia może dokonać rejestracji. Rejestracja może być niezbędna do późniejszego korzystania z Lekcji dostępnych bezpośrednio w Serwisie.
 5. Rejestracja Użytkownika w Serwisie umożliwia zapamiętanie w bazie danych Serwisu danych osobowych Użytkownika oraz historii jego Zamówień, a także umożliwia dostęp do Lekcji.
 6. Podczas rejestracji Użytkownik zobowiązany jest podać unikalne i znane tylko sobie hasło. Proces rejestracji oraz składania Zamówień jest szyfrowany odpowiednim protokołem.
 7. Użytkownik jest odpowiedzialny za nieudostępnianie swojego hasła osobom trzecim oraz ponosi wszelkie ewentualne konsekwencje finansowe i prawne takiego udostępnienia.

IV             ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienia na Lekcje przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną poprzez złożenie Zamówienia z wykorzystaniem serwisu internetowego Serwisu.
 2. Warunkiem niezbędnym do złożenia Zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza Zamówienia. Zamówienie z błędnie wypełnionym formularzem może nie zostać zrealizowane.
 3. Wypełniając formularz Użytkownik ma obowiązek podania prawidłowych danych osobowych, adresu e-mail, telefonu kontaktowego, danych do faktury, adresu zamieszkania oraz adresu e-mail do wysyłki Instrukcji.
 4. Podany adres e-mail oraz numer telefonu kontaktowego mogą zostać wykorzystane jedynie do kontaktu w procesie realizacji zamówienia, chyba że Użytkownik wyrazi zgodę na kontakt w innych celach (np. newsletter).
 5. Kupujący przed akceptacją Zamówienia zostanie poinformowany o:
  1. głównych cechach Lekcji,
  2. łącznej cenie lub wynagrodzeniu za Lekcję oraz o innych kosztach,
  3. możliwości odstąpienia od umowy.
 6. Użytkownik wyraża wolę zawarcia Umowy poprzez naciśnięcie przycisku „zamówienie z obowiązkiem zapłaty” lub równoważnego.
 7. Złożenie zamówienia nie jest równoważne z zawarciem Umowy, lecz stanowi złożenie oferty zawarcia takiej umowy.
 8. Umowa zostaje zawarta w chwili przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Właściciela, o czym Użytkownik jest informowany poprzez wiadomość e-mail potwierdzającą dokonanie zakupu.
 9. Realizacja Umowy rozpoczyna się w chwili zaksięgowania przelewu na rachunku bankowym Właściciela bądź przez innego operatora płatności.
 10. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona może być ograniczona liczba Lekcji. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te Lekcje.
 11. Z chwilą założenia Zamówienia Użytkownik akceptuje niniejszy Regulamin. Akceptacja warunków niniejszego Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do korzystania z płatnych i bezpłatnych zasobów Serwisu. W momencie przekazania danych osobowych Użytkownik wyraża zgodę na ich gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie przez Właściciela w celach:
  – korzystania z bezpłatnych zasobów Serwisu (podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższego celu)
  – umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz korzystania z płatnych zasobów Serwisu (podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższego celu),
  – dokonywania transakcji w Serwisie (podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższego celu),
  – wysyłki drogą elektroniczną informacji o zniżkach i aktualnych promocjach (podanie danych jest dobrowolne, jak również opcjonalne),
  – wysyłki drogą elektroniczną informacji o zniżkach i aktualnych promocjach prowadzonych przez Partnerów Właściciela (podanie danych jest dobrowolne, jak również opcjonalne).
 12. Kwestie dot. Polityki prywatności zostały szczegółowo opisane w dokumencie Polityka prywatności, który jest integralną częścią niniejszego regulaminu.

V             CENY, PŁATNOŚCI I DOSTAWA

 1. Wszystkie ceny Lekcji podawane są w polskich złotych. Cena podana przy każdym z pakietów Lekcji jest wiążąca w chwili złożenia przez Użytkownik zamówienia. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany cen Lekcji znajdujących się w Serwisie, wprowadzania nowych Lekcji do Serwisu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Serwisu, stosowania unikalnych kodów promocyjnych dostępnych poza Serwisem. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny Lekcji w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny lub akcji promocyjnych. Cena podana przy każdej Lekcji jest wiążąca w chwili złożenia Zamówienia.
 2. Do każdego zakupu dokonanego przez Użytkownika dołączany jest dowód zakupu – faktura przesyłana drogą elektroniczną.
 3. Użytkownik może dokonać płatności za zakupione Lekcje przelewem poprzez elektroniczny system tpay.com
 4. Płatności są obsługiwane przez spółkę Krajowy Integrator Płatności S.A z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 73/6 , kod pocztowy: 61-808, KRS: 0000412357 działającą pod marką Tpay.com.
 5. Zamówienia na Lekcje realizowane są po otrzymaniu płatności poprzez wysyłkę Instrukcji w wiadomości e‑mail. Wysyłka Instrukcji następuje niezwłocznie po otrzymaniu płatności, do 24 godzin od chwili otrzymania płatności.

 

VI            PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Umowa na zakup Lekcji zawierana jest bezterminowo.
 2. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827), Zamawiający, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
 3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia objęcia Zamówienia w posiadanie przez Użytkownika.
 4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Użytkownik powinien poinformować Właściciela o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 5. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać w formie elektronicznej na adres ogniskoonline@gmail.com
 6. W przypadku odstąpienia od umowy w opisanym wyżej trybie, umowę uważa się za niezawartą.
 7. Serwis niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Użytkownika o odstąpieniu od umowy oraz usługi, zwraca Użytkownikowi wszystkie dokonane przez niego płatności.
 8. Właściciel dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Zamawiający.

V             ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY

 1. Każdy Użytkownik Serwisu ma prawo do wszczęcia postępowania reklamacyjnego w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usługi. Reklamacja powinna zostać sporządzona w formie pisemnej oraz powinna zawierać: dane osoby składającej reklamację, nazwę konta Użytkownika i nazwę usługi, której dotyczy oraz uzasadnienie, podpis Użytkownika oraz datę. Reklamacja powinna zostać przesłana drogą elektroniczną na adres ogniskoonline@gmail.com. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania.
 2. W wyjątkowych sytuacjach, tzn. gdy rozpatrzenie zgłoszenia wymaga nietypowych działań oraz ustaleń ze strony Serwisu lub spotka obiektywne przeszkody niezależne i niezawinione przez Właściciela, termin rozpoznania zgłoszenia może ulec wydłużeniu, jednakże nie dłużej niż o 14 dni.
 3. W razie konieczności uzyskania od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień celem rozpatrzenia zgłoszenia, termin na ustosunkowanie się do zgłoszenia ulega dodatkowo wydłużeniu o czas korespondencji do momentu udzielenia wyjaśnień przez Użytkownika.
 4. Ze względu na konieczne prace modernizacyjne i konserwacyjne, Właściciel dopuszcza możliwość krótkich przerw w działaniu Serwisu, trwających do 24 godzin.

VI            WYMAGANIA TECHNICZNE, FUNKCJONALNOŚĆ I INTEROPERACYJNOŚĆ TREŚCI CYFROWYCH, ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Właściciel świadczy na  rzecz  Użytkownika usługę drogą elektroniczną polegającą na umożliwieniu zawarcia umowy o dostarczenie Usług elektronicznych.
 2. Świadczenie usługi dostępu do funkcjonalności Serwisu następuje nieodpłatnie. Nabycie pakietu bezpłatnych Lekcji dostępnych w Serwisie następuje nieodpłatnie. Nabycie płatnych pakietów Lekcji dostępnych w Serwisie następuje odpłatnie.
 3. Do złożenia zamówienia i skorzystania z funkcjonalności Serwisu, a także do skorzystania z Usług elektronicznych, konieczne jest:
  1. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (do dokonywania zakupów w Serwisie),
  2. przeglądarka internetowa uwzględniająca bieżące aktualizacje z włączoną obsługą języka JavaScript,
  3. włączona obsługa cookies w przeglądarce,
  4. dostęp do Internetu,
  5. zainstalowanie aplikacji umożliwiających odczytywanie plików PDF,
  6. możliwość odtwarzania materiałów wideo.

VII           DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES

 1. Sklep wykorzystuje pliki cookies w celu zabezpieczenia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu obsługi Użytkowników. Użytkownik może w każdej chwili samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies – określić warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do swojego urządzenia za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi.
 2. Dane osobowe są zbierane i przetwarzane w celu realizacji umowy sprzedaży oraz zapewnienia dostępu do Lekcji.
 3. Właściciel Sklepu wydaje newsletter, w którym zamieszczane są m.in. informacje na temat oferty i nowych Lekcji. Newsletter jest wysyłany tylko do Użytkowników, którzy wyrazili chęć jego otrzymywania. Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania newslettera.
 4. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie w celu, o którym mowa w ust. 1, uniemożliwi zrealizowanie Zamówienia. Dane osobowe są chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania plików cookies opisane są w Polityce prywatności, znajdującej się pod adresem: ogniskoonline.pl w zakładce „Polityka prywatności”

VIII         PRAWA AUTORSKIE

 1. Właściciel wskazuje, że wszelkie Lekcje dostępne w Serwisie chronione są prawem autorskim.
 2. Zabronione jest kopiowanie Lekcji i utrwalanie ich w jakiejkolwiek innej formie, dalsze rozpowszechnianie oraz publiczne udostępnianie treści dostępnych w Serwisie, z wyłączeniem dokonywania powyższego w ramach dozwolonego prawem tzw. prawa cytatu.
 3. Wszelkie dalsze rozpowszechnianie treści Lekcji bez zgody ich twórcy stanowi naruszenie praw autorskich i może skutkować odpowiedzialnością cywilną i karną.
 4. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania zdobytej wiedzy dostępnej w Lekcjach oraz nie udziela on jakichkolwiek gwarancji co do skutku ekonomicznego wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych w toku skorzystania z nich.

IX            POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ogranicza uprawnień konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.
 2. Rozstrzygnięcie ewentualnych sporów powstałych między Właścicielem a Użytkownikiem, który jest konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, przy czym Właściciel dopuszcza drogę postępowania mediacyjnego. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej lub do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, a także może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Użytkownikiem będącym konsumentem a Właścicielem, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów.
 3. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 4. Rozstrzygnięcie ewentualnych sporów powstałych między Właścicielem a Użytkownikiem, który nie jest konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Serwisu.
 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 30 marca 2020 roku.
 6. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Serwis. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie postanowień obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.